مرکز تخصصی مشاوره-آموزش-سنجش

خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه دانش آموزان

آزمون های زیست

استاد امرایی
هزارتومان ۱۰ سالانه
 • برنامه ریزی تخصصی روزانه
 • آزمون های منظم روزانه و جمعبندی
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون ورفع اشکال
ویژه کنکور۹۹

آزمون های ریاضی

مهندس مجیدی
هزارتومان ۱۰ سالانه
 • برنامه ریزی تخصصی روزانه
 • آزمون های منظم دوره ای با پاسخ واقعا تشریحی
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • جزوات آموزشی
ویژه کنکور۹۹

آزمون هماهنگ کشوری

اندیشه سازان نوین
هزارتومان دردست سالانه
 • طبق بودجه بندی قلم چی
 • دوهفته یکبار(دو روزقبل از آزمون قلم چی)
 • ارایه کارنامه تحلیلی و نمودار پیشرفت
 • رقابت در جامعه آماری واقعی
 • پاسخنامه تشریحی آزمون ورفع اشکال
ویژه کنکور۹۹