مرکز هوشمند سنجش وارزیابی اندیشه سازان نوین

نظام قدیم

۲۰۸

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:۱۷ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۴۰ هزارتومان

بودجه بندی و ثبت نام

۴۶۳

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:۱۸ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۳۹ هزارتومان

بودجه بندی و ثبت نام

۵۰۱

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:  ۱۸ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۴۵ هزارتومان

بودجه بندی و ثبت نام

تعداد شرکت کننده

۱۹۵

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:۱۲ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۶۰ هزارتومان

بودجه بندی و ثبت نام

۲۳

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:۱۶ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۴۰ هزارتومان

بودجه بندی و ثبت نام

تعداد شرکت کننده

۸

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:۱۶ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۴۰ هزارتومان

بودجه بندی و ثبت نام