مرکز هوشمند سنجش وارزیابی اندیشه سازان نوین

نظام جدید

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:۲۰ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۵۰ هزارتومان

  بودجه بندی آزمون و ثبت نام  

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:۲۰ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۴۰ هزارتومان

  بودجه بندی آزمون و ثبت نام  

۱

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:  ۱۶ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۴۵ هزارتومان

  بودجه بندی آزمون و ثبت نام  

تعداد شرکت کننده

■ تعداد آزمون:۲۰ آزمون

■ شهریه آزمون :  ۵۰ هزارتومان

  بودجه بندی آزمون و ثبت نام  

تعداد شرکت کننده

تعداد شرکت کننده

تعداد شرکت کننده

تعداد شرکت کننده