آیا دوست دارید تاثیر درصد دروس عمومی را در کنکور امسال تجربه کنید؟

سرعت، وقت و هزینه

با صرفه جویی در وقت و هزینه با سرعت بیشتری به آزمون های استاندارد دسترسی داشته باشید

دسترسی سریع به سوالات وپاسخ

دسترسی به سوالات و پاسخنامه تشریحی همراه با نکات کلیدی وآموزشی وتشریح گزینه ها

صدورکارنامه وتحلیل آنی

کارنامه سریع همراه با اطلاعات آماری دقیق وکاربردی ومشاهده روندرشد

بازنگری آزمون

مشاهده گزینه های انتخابی با گزینه های صحیح و یادداشت نکات لازم بعدازآزمون

برنامه آزمون دروس عمومی - نظام قدیم

عربی و دینی تمام شد/
تاریخروزدرس عمومی۱درس عمومی۲
۹۹/۰۳/۱۲دوشنبهادبیات چهارم درس۱۱و۱۲زبان چهارم درس۷(واژگان)
۹۹/۰۳/۱۳سه شنبهادبیات چهارم درس۱۳و۱۴زبان چهارم درس۷(قواعد)
۹۹/۰۳/۱۴چهارشنبهادبیات چهارم درس۱۵و۱۶زبان چهارم درس۷ (متن+ کلوز)
۹۹/۰۳/۱۵پنجشنبهادبیات چهارم درس۱۷زبان چهارم درس۷(جامع)
۹۹/۰۳/۱۶جمعه--
۹۹/۰۳/۱۷شنبهادبیات چهارم درس۱۸-
۹۹/۰۳/۱۸یکشنبهادبیات چهارم درس۱۹و۲۰زبان چهارم درس۸(واژگان)
۹۹/۰۳/۱۹دوشنبهادبیات چهارم درس۲۱و۲۲زبان چهارم درس۸(قواعد)
۹۹/۰۳/۲۰سه شبهادبیات چهارم درس۲۳و۲۴زبان چهارم درس۸ (متن+ کلوز)
۹۹/۰۳/۲۱چهارشبهادبیات چهارم درس۲۵زبان چهارم درس۸(جامع)
۹۹/۰۳/۲۲پنجشنبهادبیات چهارم درس۲۶و۲۷
۹۹/۰۳/۲۳جمعه
۹۹/۰۳/۲۴شنبهزبان چهارم (جامع)*
۹۹/۰۳/۲۵یکشنبهادبیات چهارم جامع*-
 

آزمون های  آنلاین  عمومی

مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

رشته های علوم ریاضی و فنی، تجربی، هنر و زبان

پاسخ های تشریحی و بررسی گزینه ها