امروز ۱۹ /۰۲ /۱۴۰۰

توضیحات دریافت کارنامه

 نفرات برتر آزمون ها  در سایت https://andishesazanenovin.ir/zist قابل مشاهده است

 

تاریخروزبودجه بندی مطالعاتی / آزمون
۹۹/۰۳/۱۰شنبه-
۹۹/۰۳/۱۱یکشنبهزیست دهم. فصل ۱ و ۲
۹۹/۰۳/۱۲دوشنبهزیست دهم. فصل ۳ و ۴
۹۹/۰۳/۱۳سه شنبهزیست دهم. فصل ۵ و ۶
۹۹/۰۳/۱۴چهارشنبهزیست دهم. فصل ۷
۹۹/۰۳/۱۵پنجشنبهزیست ۱۱. فصل ۱ و ۲
۹۹/۰۳/۱۶جمعه زیست۱۱. فصل ۳ و ۴
۹۹/۰۳/۱۷شنبهزیست۱۱. فصل ۵ و ۶
۹۹/۰۳/۱۸یکشنبهزیست۱۱. فصل ۷ و ۸
۹۹/۰۳/۱۹دوشنبهزیست ۱۱. فصل ۹
۹۹/۰۳/۲۰سه شنبهزیست۱۲. فصل ۱ و ۲
۹۹/۰۳/۲۱چهارشنبهزیست ۱۲. فصل ۳ و ۴
۹۹/۰۳/۲۲پنجشنبه-
۹۹/۰۳/۲۳جمعه-
۹۹/۰۳/۲۴شنبهزیست ۱۲. فصل ۵
۹۹/۰۳/۲۵یکشنبهزیست ۱۲. فصل ۶ و گفتار یک فصل ۷
۹۹/۰۳/۳۰جمعه (۳۰خرداد)جمع بندی مشابه کنکور

 

آخرین پست های صوتی ویژه دوازدهمی ها‌:

تقویم شمسی