امروز ۱۹ /۰۲ /۱۴۰۰

توضیحات دریافت کارنامه

 نفرات برتر آزمون ها  در سایت https://andishesazanenovin.ir/zist قابل مشاهده است

 

بودجه بندی مطالعاتی زیست کنکورنظام قدیم
تاریخروزبودجه بندی مطالعاتی/آزمون
۹۹/۰۳/۱۰شنبه-
۹۹/۰۳/۱۱یکشنبهزیست دوم . فصل اول و فصل دوم
۹۹/۰۳/۱۲دوشنبهزیست دوم. فصل ۳ و ۴
۹۹/۰۳/۱۳سه شنبهزیست دوم. فصل ۵ و ۶
۹۹/۰۳/۱۴چهارشنبهزیست دوم.‌فصل ۷ و ۸
۹۹/۰۳/۱۵پنجشنبهزیست سوم. فصل ۱و۲
۹۹/۰۳/۱۶جمعهزیست سوم. فصل ۳ و ۴
۹۹/۰۳/۱۷شنبهزیست سوم. فصل ۵ و ۶ و ۷
۹۹/۰۳/۱۸یکشنبهزیست سوم. فصل ۸
۹۹/۰۳/۱۹دوشنبهزیست سوم. فصل ۹ و ۱۰
۹۹/۰۳/۲۰سه شنبه زیست سوم ۱۱
۹۹/۰۳/۲۱چهارشنبهزیست پیش. فصل ۱ و ۲
۹۹/۰۳/۲۲پنجشنبهیست پیش. فصل ۳ و ۴
۹۹/۰۳/۲۳جمعه -
۹۹/۰۳/۲۴شنبهزیست پیش. فصل ۵ و ۶ و ۷
۹۹/۰۳/۲۵یکشنبهزیست پیش فصل ۸
۹۹/۰۳/۲۶دوشنبهزیست پیش. فصل ۹ و ۱۰
۹۹/۰۳/۲۷سه شنبهزیست پیش . فصل ۱۱

 

آخرین پست های صوتی ویژه نظام قدیم ها:

تقویم شمسی