امروز ۱۹ /۰۲ /۱۴۰۰

توضیحات دریافت کارنامه

 نفرات برتر آزمون ها  در سایت https://andishesazanenovin.ir/zist قابل مشاهده است

 

تاریخروزبودجه بندی مطالعاتی / آزمون
۹۹/۰۲/۱۳شنبهزیست۱۱. فصل ۶گفتار ۱
۹۹/۰۲/۱۴یکشنبهزیست۱۱. فصل ۶. گفتار۲
۹۹/۰۲/۱۵دوشنبهزیست۱۱. فصل ۶ . گفتار ۳
۹۹/۰۲/۱۶سه شنبه-
۹۹/۰۲/۱۷چهارشنبهزیست ۱۱. فصل ۷. گفتار ۱
۹۹/۰۲/۱۸پنجشنبهزیست ۱۱. فصل ۷. گفتار ۲
۹۹/۰۲/۱۹جمعه-
۹۹/۰۲/۲۰شنبهزیست ۱۱. فصل ۷. گفتار ۳
۹۹/۰۲/۲۱یکشنبهزیست۱۱.فصل۷.گفتار۴
۹۹/۰۲/۲۲دوشنبهزیست۱۱. فصل۸. گفتار۱
۹۹/۰۲/۲۳سه شنبهزیست۱۱. فصل۸. گفتار۲
۹۹/۰۲/۲۴چهارشنبهزیست۱۱. فصل۸. گفتار۳
۹۹/۰۲/۲۵پنجشنبهزیست ۱۱. جمع بندی فصل ۶ و فصل ۷و۸
۹۹/۰۲/۲۶جمعهکانون

 

آخرین پست های صوتی ویژه یازدهمی ها‌:

تقویم شمسی