برنامه مطالعاتی و بودجه زیست نظام جدید-طرح ۱۲۰

برنامه آزمون دروس زیست۱۲۰ نظام جدید

تاریخروزبودجه بندی آزمون ها
۹۹/۰۳/۱۱یکشنبهزیست ۱۲فصل۷گفتار۱
۹۹/۰۳/۱۲دوشنبهزیست ۱۲فصل۷گفتار۲
۹۹/۰۳/۱۳سه شنیهزیست ۱۲فصل۷گفتار۳
۹۹/۰۳/۱۴چهارشنبهزیست ۱۲.فصل۷ جمعبندی
۹۹/۰۳/۱۵پنجشنبهزیست ۱۲فصل۸گفتار۱ (حذف)-آزمون ندارید
۹۹/۰۳/۱۶جمعهزیست ۱۲فصل۸گفتار۲(حذف)-آزمون ندارید
۹۹/۰۳/۱۷شنبهزیست۱۲ جامع