اندیشه سازان نوین

سامانه هوشمند آزمون و سنجش اندیشه سازان نوین

لیست آزمون های آنلاین زیست شناسی-استاد امرایی

زیست

تومان ۱۵۰۰۰۰ فقط دهم
 • برنامه و بودجه بندی تخصصی
 • آزمون های هر روز (روزانه)
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • سوالات کاملا استاندارد
 • رفع اشکال آنلاین
طرح ۱۲۰ زوزه

زیست

تومان ۱۵۰۰۰۰ فقط یازدهم
 • برنامه و بودجه بندی تخصصی
 • آزمون های هر روز (روزانه)
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • سوالات کاملا استاندارد
 • رفع اشکال آنلاین
طرح ۱۲۰ زوزه

زیست

تومان ۱۵۰۰۰۰ فقط دوازدهم
 • برنامه و بودجه بندی تخصصی
 • آزمون های هر روز (روزانه)
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • سوالات کاملا استاندارد
 • رفع اشکال آنلاین
طرح ۱۲۰ زوزه

زیست

تومان ۴۰۰۰۰۰ کل کنکور نظام جدید
 • برنامه و بودجه بندی تخصصی
 • آزمون های هر روز (روزانه)
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • سوالات کاملا استاندارد
 • رفع اشکال آنلاین
طرح ۱۲۰ زوزه

کد را از نمایندگی شهرخود دریافت کنید