تاریخروزبودجه بندی مطالعاتی
۹۹/۰۲/۱۳شنبهزیست ۱۰. فصل ۴. گفتار۱
۹۹/۰۲/۱۴یکشنبهزیست۱۰. فصل ۴. گفتار۲
۹۹/۰۲/۱۵دوشنبهزیست۱۰. فصل ۴. گفتار۳
۹۹/۰۲/۱۶سه شنبهزیست۱۰. فصل ۴. گفتار۴
۹۹/۰۲/۱۷چهارشنبهزیست۱۰. فصل ۵. گفتار۱
۹۹/۰۲/۱۸پنجشنبهزیست۱۰. فصل۵. گفتار۲
۹۹/۰۲/۱۹جمعه-
۹۹/۰۲/۲۰شنبهزیست۱۰. فصل۵. گفتار۳
۹۹/۰۲/۲۱یکشنبهزیست۱۰. فصل۶. گفتار۱
۹۹/۰۲/۲۲دوشنبهزیست۱۰. فصل۶. گفتار۲
۹۹/۰۲/۲۳سه شنبهزیست۱۰. فصل۶. گفتار۳
۹۹/۰۲/۲۴چهارشنبه-
۹۹/۰۲/۲۵پنجشنبهزیست۱۰. جمع بندی فصل ۴ و ۵و۶
۹۹/۰۲/۲۶جمعهکانون