برنامه مطالعاتی و بودجه  شیمی  نظام جدید

 

برنامه آزمون دروس شیمی ۱۲۰ نظام جدید

تاریخروزبودجه بندی آزمون ها
۹۹/۰۲/۱۳شنبه
۹۹/۰۲/۱۴یکشنبه-
۹۹/۰۲/۱۵دوشنبهشیمی۱۲ فصل۳(جامع)
۹۹/۰۲/۱۶سه شنبه-
۹۹/۰۲/۱۷چهارشنبهشیمی۱۲ فصل۳(جامع)
۹۹/۰۲/۱۸پنجشنبه-
۹۹/۰۲/۱۹جمعه-
۹۹/۰۲/۲۰شنبهشیمی۱۲ فصل۴(جامع)
۹۹/۰۲/۲۱یکشنبه
۹۹/۰۲/۲۲دوشنبهشیمی۱۲ فصل۴(جامع)
۹۹/۰۲/۲۳سه شنبه
۹۹/۰۲/۲۴چهارشنبهشیمی۱۲ فصل۳و۴(جامع)
۹۹/۰۲/۲۵پنجشنبه
۹۹/۰۲/۲۶جمعه-