اندیشه سازان نوین

سامانه هوشمند آزمون و سنجش اندیشه سازان نوین

مهندس مجیدی
مهندس مجیدی

مدرس ریاضی

  مدرس دوره: مهندس مجیدی

  تعداد داوطلب ثبت نامی: 

  زمان دوره: 

  تعداد جلسات: ۱۰

  شیوه آموزش: محتوای وب 

   موضوع: تابع و انواع تابع (جامع)                               تعداد تست :۳۰۰  

   پایه : دهم-یازدهم- دوازدهم                                     تعداد آزمون :۱۵