اندیشه سازان نوین

سامانه هوشمند آزمون و سنجش اندیشه سازان نوین

مهندس مجیدی
مهندس مجیدی

مدرس ریاضی

  مدرس دوره: مهندس مجیدی

  تعداد داوطلب ثبت نامی: 

  زمان دوره: 

  تعداد جلسات: 

  شیوه آموزش: محتوای وب 

   موضوع: مجموعه + الگوودنباله + آمار    

   پایه : دهم-یازدهم                         تعداد آزمون :۵