فیلم های آموزشی و جزوات حدو پیوستگی

برنامه مطالعاتی و بودجه  ریاضی  پایه یازدهم

تاریخروزمبحث آزمون
۹۹/۰۲/۱۳شنبه-
۹۹/۰۲/۱۴یکشنبهمثلثات
۹۹/۰۲/۱۵دوشنبه-
۹۹/۰۲/۱۶سه شنبهتابع نمایی
۹۹/۰۲/۱۷چهارشنبه
۹۹/۰۲/۱۸پنجشنبهتابع لگاریتمی
۹۹/۰۲/۱۹جمعهمثلثات-نمایی/لگاریتمی
۹۹/۰۲/۲۰شنبه-
۹۹/۰۲/۲۱یکشنبهحدوپیوستگی
۹۹/۰۲/۲۲دوشنبه-
۹۹/۰۲/۲۳سه شنبهآمارواحتمالات
۹۹/۰۲/۲۴چهارشنبه-
۹۹/۰۲/۲۵پنجشنبهمثلثات/نمایی ولگاریتم/حد/احتمالات
۹۹/۰۲/۲۶جمعه-