اندیشه سازان نوین

سامانه هوشمند آزمون و سنجش اندیشه سازان نوین

لیست آزمون های آنلاین ریاضی

ریاضی

تومان ۱۲۰۰۰۰ فقط دهم
 • پوشش صفرتا صد کنکور
 • سوالات کاملا استاندارد
 • آزمون های منظم روزانه
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • رفع اشکال آنلاین
آزمون آنلاین

ریاضی

تومان ۱۳۵۰۰۰ فقط یازدهم
 • پوشش صفرتا صد کنکور
 • سوالات کاملا استاندارد
 • آزمون های منظم روزانه
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • رفع اشکال آنلاین
آزمون آنلاین

ریاضی

تومان ۲۸۰۰۰۰ دهم+یازدهم +دوازدهم (نظام جدید)
 • پوشش صفرتا صد کنکور
 • سوالات کاملا استاندارد
 • آزمون های منظم روزانه
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • رفع اشکال آنلاین
آزمون آنلاین

ریاضی

تومان ۳۱۰۰۰۰ نظام قدیم
 • پوشش صفرتا صد کنکور
 • سوالات کاملا استاندارد
 • آزمون های منظم روزانه
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • رفع اشکال آنلاین
آزمون آنلاین