آیا دوست دارید تاثیر درصد دروس عمومی را در کنکور امسال تجربه کنید؟

سرعت، وقت و هزینه

با صرفه جویی در وقت و هزینه با سرعت بیشتری به آزمون های استاندارد دسترسی داشته باشید

دسترسی سریع به سوالات وپاسخ

دسترسی به سوالات و پاسخنامه تشریحی همراه با نکات کلیدی وآموزشی وتشریح گزینه ها

صدورکارنامه وتحلیل آنی

کارنامه سریع همراه با اطلاعات آماری دقیق وکاربردی ومشاهده روندرشد

بازنگری آزمون

مشاهده گزینه های انتخابی با گزینه های صحیح و یادداشت نکات لازم بعدازآزمون

برنامه آزمون دروس عمومی - نظام جدید(طرح۱۲۰ روز)
تاریخروزدرس عمومی۱درس عمومی۲
۹۸/۱۱/۲۴پنجشنبهدینی۱۰ درس۴عربی۱۲-درس۱ (قواعد)
۹۸/۱۱/۲۵جمعهدینی۱۰ درس۳و۴عربی۱۲- درس۱جامع
۹۸/۱۱/۲۶شنبهادبیات۱۰ درس۶و۷زبان۱۰ درس۲گرامر
۹۸/۱۱/۲۷یکشنبهادبیات۱۰ درس۸و۹زبان۱۰درس۲ واژگان
۹۸/۱۱/۲۸دوشنبهادبیات ۱۰ درس۶-۹زبان۱۰ درس۲(درک مطلب+ کلوز)
۹۸/۱۱/۲۹سه شنبهادبیات۱۰ درس۱-۹زبان۱۰درس۲(جامع)
۹۸/۱۱/۳۰چهارشنبهدینی۱۰ درس۵عربی۱۰ درس۲(واژگان+ترجمه)
۹۸/۱۲/۱پنجشنبهدینی۱۰ درس۶عربی۱۰ درس۲ قواعد
۹۸/۱۲/۲جمعهدینی۱۰ درس۷عربی۱۰ درس۲ (جامع)
۹۸/۱۲/۳شنبهدینی۱۰ درس۵-۷عربی۱۰ درس۱و۲ (جمعبندی)
۹۸/۱۲/۴یکشنبهادبیات۱۰ درس۱۰زبان۱۰ درس۳(واژگان)
۹۸/۱۲/۵دوشنبهادبیات۱۰درس۱۱ربان۱۰درس۳(گرامر)
۹۸/۱۲/۶سه شنبهادبیات۱۰ درس۱۲و۱۳زبان۱۰درس۳(درک مطلب وکلوز)
۹۸/۱۲/۷چهارشنبهادبیات۱۰ درس۱۴زبان۱۰ درس۳ (جامع)
۹۸/۱۲/۸پنجشنبهادبیات۱۰ درس۱۰-۱۴
۹۸/۱۲/۹جمعه-زبان۱۰ درس۱-۳ (جامع)
 

آزمون های  آنلاین  عمومی

مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی

رشته های علوم ریاضی و فنی، تجربی، هنر و زبان

پاسخ های تشریحی و بررسی گزینه ها