برنامه مطالعاتی

برنامه و بودجه آزمونها

آزمون آنلاین

شرکت در آزمون زیست

نتایج آزمون

کارنامه آزمون ها

نفرات برتر آزمون

نفرات برترآزمون زیست

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی زیست

آزمون بزرگ زیست

آزمون های کشوری زیست

زیست دهم

ویژه کنکور
تومان ۱۵۰۰۰۰ دهم
 • برنامه و بودجه بندی تخصصی
 • آزمون های هر روز (روزانه)
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • سوالات کاملا استاندارد
 • رفع اشکال آنلاین
طرح ۱۲۰ زوزه

زیست

تومان ۱۵۰۰۰۰ یازدهم
 • برنامه و بودجه بندی تخصصی
 • آزمون های هر روز (روزانه)
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • سوالات کاملا استاندارد
 • رفع اشکال آنلاین
طرح ۱۲۰ زوزه

زیست

تومان ۱۵۰۰۰۰ دوازدهم
 • برنامه و بودجه بندی تخصصی
 • آزمون های هر روز (روزانه)
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • سوالات کاملا استاندارد
 • رفع اشکال آنلاین
طرح ۱۲۰ زوزه

زیست

تومان ۴۰۰۰۰۰ کل کنکور نظام جدید
 • برنامه و بودجه بندی تخصصی
 • آزمون های هر روز (روزانه)
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
 • سوالات کاملا استاندارد
 • رفع اشکال آنلاین
طرح ۱۲۰ زوزه