اندیشه سازان نوین

سامانه هوشمند آزمون و سنجش اندیشه سازان نوین

لیست آزمون های آنلاین فیزیک

فیزیک

تومان ۱۵۰۰۰۰ فقط دهم
 • پوشش صفرتا صد کنکور
 • سوالات کاملا استاندارد
 • آزمون های منظم روزانه
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
آزمون آنلاین

فیزیک

تومان ۱۵۰۰۰۰ فقط یازدهم
 • پوشش صفرتا صد کنکور
 • سوالات کاملا استاندارد
 • آزمون های منظم روزانه
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
آزمون آنلاین

فیزیک

تومان ۲۸۰۰۰۰ دهم+یازدهم+دوازدهم (نظام جدید)
 • پوشش صفرتا صد کنکور
 • سوالات کاملا استاندارد
 • آزمون های منظم روزانه
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
آزمون آنلاین

فیزیک

تومان ۳۱۰۰۰۰ نظام قدیم
 • پوشش صفرتا صد کنکور
 • سوالات کاملا استاندارد
 • آزمون های منظم روزانه
 • آزمون جمع بندی آخر هفته
 • آزمون های موضوعی وکامل
آزمون آنلاین