توضیحات

آموزش کامل حدوپیوستگی

تدریس جامع کلیه ی مطالب از صفرتاصد

– حل و تحلیل مثال های مهم کتاب درسی  ومشترک هر دونظام قدیم وجدید

– ارائه  شیوه درست تست خوانی و تست زنی

و…