برنامه مطالعاتی و بودجه زیست نظام  قدیم -طرح ۱۲۰

برنامه آزمون دروس زیست۱۲۰ نظام قدیم

تاریخروزبودجه بندی آزمون ها
۹۹/۰۳/۲۲پنجشنبهفصل ۹. ویروس ها. از ص ۲۰۴ تا ۲۱۱
۹۹/۰۳/۲۳جمعهفصل۹باکتری ها . از ص ۲۱۲ تا ۲۲۳.
۹۹/۰۳/۲۴شنبهجمع بندی فصل ۹
۹۹/۰۳/۲۵یکشنبهفصل ۱۰ . ویژگی آغازیان. از ص ۲۲۴ تا ۲۲۹
۹۹/۰۳/۲۶دوشنبهفصل ۱۰. گوناگونی آغازیان. از ص ۲۳۰ تا ۲۴۷
۹۹/۰۳/۲۷سه شنبهجمع بندی فصل ۱۰
۹۹/۰۳/۲۸چهارشنبهفصل ۱۱. بخش ۱. از ص ۲۴۸ تا ۲۵۳
۹۹/۰۳/۲۹پنجشنبهفصل ۱۱.بخش ۲. از ص ۲۵۴ تا ۲۶۷
۹۹/۰۳/۳۰جمعهجمع بندی فصل ۱۱
۹۹/۰۳/۳۱شمبه-
۹۹/۰۴/۰۱اتمام دوره (یکشنبه)جمع بندی کامل پیش